30 Chủ đề từ vựng tiếng Anh

Bộ thẻ do một thành viên nữ giấu tên của group Anki Việt Nam biên soạn.


2 thoughts on “30 Chủ đề từ vựng tiếng Anh”

  1. Lê Hoàng Phúc

    hơi khó, vì audio được làm hoàn toàn bằng anh mỹ. Anh anh thì không có nguồn, có thể dùng máy nhưng nó không chính xác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *