Tạo bộ thẻ Grammar in use tích hợp AI


Demo


Hướng dẫn

Bước 1: Vào https://console.groq.com/keys đăng kí tài khoản sau đó tạo một key api

Bước 2: Dán key api vào template của bộ thẻ

Tải xuống bộ thẻ:

Link gốc: Google Drive