Bộ thẻ UWorld học phần tim mạch – mạch máu


Bộ deck này tập trung vào kiến thức của step 2 usmle (chẩn đoán -> xử trí/điều trị) nên sẽ phù hợp với các bạn y4 trở lên. Mình có chia deck thành các block nên các bạn đánh block nào thì mở block đó ôn lại sẽ thuận tiện.

Các câu hỏi mình chưa làm: https://haidang.notion.site/Cardiology-UWORLD-50dbadce10524b5b90327ef0d43c7a0a?pvs=4

Tải xuống

UWORLD – Share – OneDrive (sharepoint.com)