Web Browser – Tra từ, thêm từ, nghĩa, hình ảnh nhanh chóng

Phím tắt: Ctrl + Shift + B

Các trang web:

Tiếng Hàn

Naver

korean.dict.naver.com/kovidict/#/search?query={}

Daum

dic.daum.net/search.do?q={}

Vtudien (Hàn-Việt)

vtudien.com/han-viet/dictionary/nghia-cua-tu-{}

Tiếng Anh

Cambridge

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/{}

Laban

dict.laban.vn/find?type=1&query={}

Soha

tratu.soha.vn/dict/en_vn/{}

Longman

ldoceonline.com/dictionary/{}

Hình ảnh/Ảnh động

Giphy

Google Image

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *