3000 từ Tiếng Anh

2 LOẠI THẺ
CÓ DARKMODE
  • Tự tạo Hint
  • Tự ẩn từ vựng

?Link downloand: Google Drive

(file ” audio_wave.svg” mọi người lưu vào thư mục “collection.media” của anki để không bị mất icon sound)


Tải xuống

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *