Wortschatz B1 Goethe Institute (Bộ thẻ Anki tiếng Đức)

  • Tạo từ Wortschatz Datei của GI (đầy đủ 18 Kapitel)
  • Học giới từ der/die/das đối với danh từ
  • Học cách đặt câu, sử dụng giới từ phù hợp, dịch câu từ Việt sang Deutsch

Tải xuống

AnkiWeb

OneDrive