Deck 5000 vocab tiếng Pháp – Anh (French Vocabulaire)


Mình public Deck 5000 vocab tiếng Pháp – Anh do mình tự làm thủ công nhé (có dựa trên data shared deck trên ankiweb).

Tải xuống

View insights

You, Nguyễn Quốc and others