Một số ca lâm sàng và phác đồ cập nhật điều trị hen theo GINA 2023

(mình có tham khảo bài giảng của thầy Khanh Duong)

Nguồn: Group Anki Việt Nam

Tải xuống