Cách thêm từ vựng vào Anki nhanh (trên máy tính) = ReadingLWT